Lidmaatschap

Contributie

Op de algemene leden vergadering van 7 maart jl. is de contributie voor 2022 vastgesteld.

Voor 2022 is de contributie als volgt:

  • Seniorleden EUR 190,- (bij vier vrijwilligersdiensten EUR 60 retour aan het eind van het jaar)
  • 70+ leden EUR 160,- (bij twee vrijwilligersdiensten EUR 30 retour aan het eind van het jaar)
  • Studerende seniorleden EUR 140,- (bij vier vrijwilligersdiensten EUR 60 retour aan het eind van het jaar)
  • Juniorleden t/m 8 jaar (geb. jaar 2014 en later) EUR 0,- (GRATIS en exclusief lessen*)
  • Juniorleden vanaf 9 jaar (geb.2004 t/m 2013) EUR 55,- (exclusief lessen*)

*Lessen kunnen uitsluitend worden gevolgd na aanmelding als lid van VTP!

Het contributiebedrag moet vóór 1 april bij de penningmeester binnen zijn op bankrekening NL64RABO0366400010 Rabo Noord-Oost Achterhoek. Bij betaling na 1 april worden de bedragen verhoogd met €7 p.p.

Tennislessen worden apart berekend door de tennisschool.

** Contributie voor juniorleden is verschuldigd met ingang van het kalenderjaar dat hij of zij 9 jaar wordt! Voor 2022: geboortedatum in 2014 als begin.

Men wordt senior per 1 januari van het jaar waarin men 18 jaar wordt. Voor 2022 betekent dat dus geboortejaar 2004.

In het geval dat er jaarlijks minimaal vier dagdelen vrijwilligersactiviteiten worden verricht, vindt er een korting plaats van €60,- die aan het eind van het jaar wordt retour gestort.

Studerende leden zijn leden die studiefinanciering ontvangen. Om deze “studentenkorting” te verkrijgen dient men ieder jaar (ten tijde van contributiebetaling) een kopie van een verklaring van studiefinanciering van het IBG te overleggen aan de ledenadministratie.

Deze kan worden afgegeven bij de ledenadministratie Zutphenseweg 40 of in de groene bus in de kantine.

Gezinnen die boven het contributiebedrag van €375,– uitkomen wordt de mogelijkheid geboden in twee termijnen te betalen. Neemt u hiervoor even contact op met de ledenadministratie via [email protected] of vermeld het op het machtigingsformulier.

Machtigingen zullen in maart van de rekening worden geïncasseerd.

Indien geen machtiging wordt afgegeven dient de contributie onder vermelding van het aantal leden en de voorletters of voornamen (per persoon graag het bedrag aangeven) te worden overgemaakt naar rek.nr. NL64RABO03664.00.010 t.n.v. VTP Vorden.

Bij meerdere gezinsleden ook graag aangeven wie er welke vrijwilligersactiviteiten verricht.

Alle contributiebetalingen dienen per bank te geschieden. (Dus niet contant.)

Beëindiging lidmaatschap

Leden die besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen, dienen dit uitsluitend schriftelijk en uiterlijk vóór 1 december door te geven aan de ledenadministratie ([email protected]).

Na 1 december bent u administratie- en bondskosten verschuldigd (€25,-), terwijl na 1 januari het gehele jaar betaald moet worden.

Tussentijds kan het lidmaatschap niet worden beëindigd. Indien geen opzegging wordt ontvangen volgt stilzwijgend verlenging van het lidmaatschap.

Machtigingen

Machtigingen die verleden jaar zijn afgegeven, blijven uiteraard van kracht. Deze zullen in maart van de rekening worden geïncasseerd. Wilt u de vereniging dit jaar alsnog machtigen om het bedrag automatisch van uw rekening te laten schrijven, neem dan even contact op met de ledenadministratie.

Dit kan per mail [email protected], u krijgt dan zo snel mogelijk een machtigingsformulier toegestuurd.

KNLTB-tennispas

De tennispas die u krijgt uitgereikt via de ledenadministratie is niet alleen het bewijs van lidmaatschap van V.T.P. maar ook van de KNLTB. U moet deze pas altijd kunnen overleggen bij competities en toernooien die worden georganiseerd in samenwerking met de KNLTB.

Bij onze vereniging wordt de pas gebruikt voor het reserveren en afhangen van de banen.

Bij verlies zijn duplicaten van de pasjes uitsluitend door de ledenadministratie (tegen betaling) bij de KNLTB te bestellen. De kosten van zo'n pas komen op € 10,–. Op verzoek kunt u een noodpasje krijgen, die u weer zult moeten inleveren om de KNLTB-duplicaatpas in uw bezit te krijgen. Er komen nog wel eens vragen over de pasjes en de contributies etc. Hieronder nog eens alles op een rijtje :

Het verenigingsjaar, dus de geldigheid voor het spelen op de banen, loopt van 1 januari t/m 31 december.

Afzeggingen moeten eind december bij de KNLTB binnen zijn (dat is o.a. de reden dat er voor 1 december bij de vereniging opgezegd moet worden)

Tot de uitreiking van de nieuwe pasjes dient u nog gebruik te maken van het pasje van het afgelopen jaar.

Op de ledenvergadering worden de nieuwe contributiebedragen aangenomen.

Het komt nogal eens voor dat er wordt getennist zonder de baan af te hangen en de klok in te stellen. Het afhangen van de banen met een geldig pasje is verplicht, ook al is het niet zo druk op de baan. Na u kunnen er meerdere tennissers komen en dan kan men niet zien wie er het eerst afgehangen moet/kan worden. Let hier dus op.

Ouder-Kind-Pas

Er bestaat bij VTP een Ouder-Kind-Pas. De Ouder-Kind-Pas is bedoeld voor ouders van kinderen (die lid zijn van VTP) van de basisschool, om samen met hun kind een balletje te kunnen slaan. Er kan iedere dag getennist worden (behalve tijdens competitie dagen en toernooien) tot 19.00 uur. De kosten daarvan zijn €55,- per ouder.

Zomerlidmaatschap

Het is mogelijk om voor 3 maanden, nl. juni, juli en augustus als zomerlid ingeschreven te worden. De kosten daarvan zijn €55,-.

Winterlidmaatschap

Het is mogelijk om voor 6 maanden, nl. oktober t.m. maart als winterlid ingeschreven te worden. De kosten daarvan zijn €85,-.

U kunt voor alle soorten lidmaatschap een aanmeldingsformulier aanvragen bij:

Marjolein Jansen
e-mail: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 575 849 380

Vordens Tennis Park

Overweg 20
7251 JS Vorden

KVK-nummer

41038577